INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVEDБългарска агенция за инвестиции
www.investbg.government.bg
Българска агенция за инвестиции /БАИ/ разработи мултимедийни продукти по проект No BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“. В рамките на проекта успешно беше създаден имиджов клип на България. Основната цел на клипа е да бъде осигурено постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да достигне до инвеститорите с цел да формира положителна нагласа към България като инвестиционна дестинация, като се постави акцент върху ключовите индустрии, към които са насочени дейностите за привличане на инвеститори. Имиджовият клип ще бъде представян както по време на участия на представители на БАИ в събития и мероприятия, така и при постоянната работа на БАИ с настоящи и потенциални инвеститори.

The Invest Bulgaria Agency developed multimedia products in accordance with project No BG16RFOP002-2.006-002 called „Establishing Bulgaria as a Successful Investment Destination’’. Within the project was successfully created an image related advertisement about Bulgaria. The main purpose of the video is to ensure greater impact and faster perception of the information that investors need to reach in order to create a positive attitude towards Bulgaria as an investment destination, focusing on the key industries which aim to attract investors.

#INVEST IN BULGARIA #MOVE TO BE MOVED #INVESTORS #INVEST #IBA #BULGARIA #INVESTBULGARIA AGENCY#business #internationalinvestments #bestpromotioninvestments