INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED

Българска агенция за инвестиции www.investbg.government.bg Българска агенция за инвестиции /БАИ/ разработи мултимедийни продукти по проект No BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“. В рамките на проекта успешно беше създаден имиджов клип на България. Основната цел на клипа е да бъде осигурено постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да… Continue reading INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED

Top 10 Bulgaria Google Street View

Fun and odd in Bulgaria, things we’ve found on Google Maps Street View. SUBSCRIBE: Special thanks to our contributors! Koureas Fisgonmorboson LMQP Feel the game – Anthony: umilol 18: And many more… PATREON: WEBSITE: TWITTER: INSTAGRAM: FACEBOOK: Please like, comment and subscribe for more videos. Thanks!