INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED

Българска агенция за инвестиции www.investbg.government.bg Българска агенция за инвестиции /БАИ/ разработи мултимедийни продукти по проект No BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“. В рамките на проекта успешно беше създаден имиджов клип на България. Основната цел на клипа е да бъде осигурено постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да… Continue reading INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED

Why I moved to Bulgaria

Get personalized advice about tax, asset protection, offshore banking, residency, and citizenships: You can visit our websites for more information about us: & Who are we and what do we do? We are Offshore Citizen team. We help people become global: get a second passport, set up a second residency, pay less taxes, do banking… Continue reading Why I moved to Bulgaria